کاهش یا رکود مرگ و میر ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران
بررسی هفتگی وضعیت فعلی تاج در کشور در هفته اول خرداد ۱۴۰۱ مصادف با یکصد و نوزدهمین هفته اپیدمی در کشور نشان می دهد که تعداد بیماران سرپایی مثبت شناسایی شده در کشور در هفته گذشته ۱۱۶۲ نفر بوده است. تعداد بستری های جدید در کشور ۳۱۹ نفر و فوتی ها در هفته گذشته ۲۹ نفر در کشور بودند.