کتاب های درسی رایگان در مناطق محروم


قیمت کتاب های درسی امسال نسبت به سال قبلی ۲۲ سهم افزایش داشته است.
به گزارش تابناک کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد، مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش زنجان: اطلاعات آموزان کلیه مقاطع تحصیلی علاوه بر این اساس اول اساس هفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهم می توانند اجتناب کرده اند هشتم فروردین ماه به سامانه IRTEXTBOOK.IR مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کد سراسری، شناسه را وارد کنند. شماره سریال مقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب کسب فاصله سال بلند مدت .

اسماعیلی افزود: کالا کتاب های درسی اساس های اول، هفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهم به صورت اینترنتی اجتناب کرده اند پنجم تیرماه تحریک کردن تبدیل می شود.

وی اظهار داشت: کالا کتاب های اساس های اول، هفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهم به همان اندازه ۱۳ شهریور شکسته نشده دارد با این حال اطلاعات آموزان سایر اساس ها به همان اندازه ۲۱ خردادماه جایگزین دارند کتاب های درسی را خریداری کنند.

اجتناب کرده اند اطلاعات آموزان درخواست شده است شد کدام ممکن است کتاب های درسی شخصی را در بازه روزی گفتن شده خریداری کنند، در هر مورد دیگر در سال تحصیلی بلند مدت با بیرون کتاب می قابل مقایسه با.

وی اظهار داشت: کتاب‌های درسی اطلاعات‌آموزانی کدام ممکن است دیر گزارش شناسایی می‌کنند، چاپ نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اطلاعات‌آموزان برای بدست آمده کتاب ضرر پیدا می‌کنند.

مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش زنجان اظهار داشت: اطلاعات آموزانی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند کسب کتب درسی مجبور به جابجایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم دانشکده می شوند می توانند اجتناب کرده اند ۱۳ تیرماه وارد سامانه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده جدید شخصی را گفتن کنند.

اسماعیلی افزود: قیمت کتب درسی امسال نسبت به سال قبلی به طور معمولی ۲۲ سهم افزایش داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب کتاب ساده اجتناب کرده اند طریق درگاه بانکی سامانه انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب اطلاعات آموزان مناطق محروم «نصف» {خواهد بود}. قیمت هر دو رایگان.” “

مدارس در ۱۴ سپتامبر / رادیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون کتاب در اختیار اطلاعات آموزان قرار می دهند