کشف جدید محققان؛ کوسه ای که در خشکی راه می رود
بیشتر شبیه یک کابوس به نظر می رسد، اما دانشمندان در حال بررسی کوسه ای هستند که روی خشکی راه می رود. کوسه های خردکن جوان می توانند با استفاده از باله های پارو شکل خود به داخل و خارج آب حرکت کنند. این نوعی از تکامل است که محققان آن را به عنوان “شکستن تمام قوانین بقا” توصیف می کنند. گونه هایی از این کوسه ها که در مناطق صخره ای زندگی می کنند می توانند تقریباً دو ساعت بدون اکسیژن زنده بمانند.