یادداشت های روزانه هاشمی رفسنجانی، دوم شهریور ۱۳۷۸: فلاحیان، وزیر سابق اطلاعات از اینکه خود را به عنوان مسئول امور سعید امامی معرفی می کند، ناراحت است.
خاطرات هاشمی رفسنجانی: آقای [علی]فلاحیان، [وزیر سابق اطلاعات و عضو مجلس خبرگان]آمد. او از اینکه روزنامه های چپ او را مسئول کار سعید امامی معرفی می کنند ناراحت است و از مواضع رهبری در مقابل آنها ناراضی است. او در مورد کیفیت جلسه رایزنی کرد.