یادداشت های روزانه هاشمی رفسنجانی، ۲۴ مرداد ۱۳۷۸: محمدحسین عادلی، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه گفت که آمریکایی ها تمایل زیادی به نرم شدن روابط دارند.
خاطرات هاشمی رفسنجانی: دکتر [محمدحسین]ادل اومد دوره سفارتش [در کانادا]معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه را تکمیل و به عهده گرفت. وی به بیان مشکلات اقتصادی و خطر بحران بیکاری و لزوم تامین امنیت سرمایه های داخلی و خارجی پرداخت و از شرایط سیاسی و برخی مواضع رهبری و سیاست اقتصادی برنامه اول که تاثیرگذار بود انتقاد کرد و گفت: آمریکایی ها تمایل زیادی به داشتن روابطی ساده دارند.