یادداشت های علمی، یکشنبه ۴ تیر ۱۳۴۶: به سفیر آمریکا گفتم با روس ها جلسه بگذار و به جمال عبدالناصر آسیب برسان.یادداشت های اسدالله علم: آمریکایی ها کم کم به اعراب می گویند که از ناصر سیر شده اید، اگر گوش برای شنیدن حرف های آمریکایی ها باقی بماند. گفتم خوب است که برای آسیب رساندن به ناصر با روس ها جلسه بگذاریم، همه راحت باشند. او گفت که ازدواج آنها بیش از حد پیش رفته است و او نمی تواند طلاق بگیرد.