۲۷۲ شهر ایران مشکل آب دارند


مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران آخرین تعداد شهرهای دارای مشکل آب در کشور ۲۷۲ شهر را اعلام کرد.

272 شهر ایران تنش آبی دارند272 شهر ایران تنش آبی دارند

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران آخرین تعداد شهرهای دارای مشکل آب در کشور ۲۷۲ شهر را اعلام کرد.

اتابک جعفری تصریح کرد: اگر مدیریت نداشته باشیم و بحث کاهش مصرف آب در دستور کار مشترکان قرار نگیرد، احتمال افزایش شهرهای دارای تنش آبی به ۶۰۰ شهر وجود دارد.

وی گفت: با برنامه ریزی منسجمی که برای هر کدام از شهرها داریم اجازه نمی دهیم تعداد شهرهای دارای تنش آبی در کشور به این عدد برسد و روند آن کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران افزود: همچنین در فصل گرما امسال شهری با مشکل جدی آب در کشور نخواهیم داشت.

جعفری همچنین گفت: با توجه به ریزش بارش ها در یکی دو سال جاری اما تابستان امسال برنامه مشخصی خواهیم داشت و تغییر آب نخواهیم داشت.