۱۳ شهرستان اجتناب کرده اند روز سه شنبه تحمل تاثیر کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار قرار گرفته اندرا انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه هواشناسی ملت همراه خود صدور اخطاریه زرد اجتناب کرده اند تشکیل کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در کشورهای همسایه غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ این ذرات به ملت خبر داد.