۴ مهارت انسانی که هوش مصنوعی هرگز از آنها استفاده نمی کند
شکی نیست که هوش مصنوعی آینده را پیش نخواهد برد. برای اینکه هوش مصنوعی کار کند، افراد باید خلاق، بصیر و تحصیل کرده باشند. دلیل آن بسیار ساده است: مردم دائماً ارزش هایی را تولید می کنند که ماشین ها قادر به تقلید آنها نیستند.