HRV. وانت جدید هوندا در اندونزی
این خودرو علاوه بر این دارای رکورد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید Trim RS شناخته شده به عنوان قوی ترین فناوری سوم HRVV همراه خود موتور سیکلت بنزین فسیلی شناخته تبدیل می شود.