آیا این کتاب هنوز منبع معتبری است؟ : تغذیه


روز دیگر “ویتامین ها در زندگی شما: و ریزمغذی ها (عناصر کمیاب)” نوشته اروین دو سیان را پیدا کردم. می بینم که کتاب از سال 1974 تجدید چاپ شده است …

بنابراین س myال من این است که آیا وقت و کتاب خود را برای خرید کتاب تلف کردم یا اطلاعات 2021 هنوز دقیق است؟

دیدگاهتان را بنویسید