آیا رانیتن و آرژنین با افزایش قد ارتباط دارند؟ : تغذیه


سلام به افراد Reddit ، پس از مشاهده برخی گزارش ها ، متوجه ارتباط بین اورنیتین و افزایش HGH به همراه آرژنین شده ام.

آیا موضوعی است که مورد توافق گسترده قرار گرفته است یا هنوز مورد بحث است؟

و آیا افزایش HGH باعث افزایش قد افرادی می شود که هنوز در سنین نوجوانی هستند؟

با تشکر!

دیدگاهتان را بنویسید