به دنبال دانش در مورد عدم تحمل کربوهیدرات / مقاومت به انسولین پس از رژیم طولانی مدت کم کربوهیدرات هستید. : تغذیه


سازگاری با چربی و حساسیت و عدم تحمل کربوهیدرات در مورد نحوه جلوگیری از مصرف طولانی مدت کربوهیدرات ها برای افزایش مقاومت به انسولین مطالعه می شود. من با همه واژگان تازه کار هستم بنابراین به دنبال اطلاعات / ایده هایی در مورد آن هستم. هرگونه اطلاعاتی در مورد استرس هورمونی و سلامت باروری در نتیجه رژیم کم کربوهیدرات بسیار استقبال می شود.

دیدگاهتان را بنویسید