جایگزین جایگزین جو دوسر پخته مواد لازم: تغذیه


من اغلب موزهایی را می بینم که در غذاهای پخته شده بلغور جو دوسر استفاده می شود و می پرسیدم آیا میوه ها یا چیزهای دیگری وجود دارد که بتوانم آنها را به دستور غذا تبدیل کنم. من موز دوست ندارم ، اما هرگز دستور تهیه جو دوسر پخته بدون موز را نمی بینم. اگر جایگزین شناخته شده ای وجود ندارد ، آیا طعم موز در جو دوسر پخته بسیار مشهود است؟ اگر سایر مواد روی طعم و مزه تأثیر می گذارد ، این برای من مسئله ای نیست ، اما من تعجب می کنم که آیا کسی پیشنهادی دارد! با تشکر!

دیدگاهتان را بنویسید